The Teacher 05(139)2016 - page 8

8
5 (139) 2016
Trends
lepiejkodujemyinformacje.Todziękinimzasady
dotycząceobrazowania, ruchu i akcjimogąbyć
wzmacnianepodczas zapamiętywania.
SKOJARZENIA
Jeśli są umiejętnie tworzone pomiędzy
nowymi informacjami a tymi, które już
znamy, stanowią doskonały budulec dla
pomostów pamięciowych. Świetnie, jeśli owe
skojarzenia możemy budować w postaci
obrazówwzbogaconych o doznania zmysłowe
i dynamikę
WYOBRAŹNIA
Wyobraźnia to arena, na której pamięć może
konstruować wszystkie połączenia, ogniwa
pamięciowe i „autostrady pamięci”. Poza
wizualizowaniem rzeczy logicznych doskonale
sprawdzi się tutaj element związany z
nietypowością i siłą fantazji, które stanowią
antidotumnato,żerzeczyzwyczajne ioczywiste
szybkouciekająznaszej głowy. Toonasłużydo
budowania połączeń pomiędzy elementami
informacji i stanowi spoiwo zapamiętywania.
Im silniejsze i wyraźniejsze wyobrażenie,
tym większa jego skuteczność w utrwalaniu
informacji i ichprzypominaniu.
Jakwidać, zasady ifilarymnemotechnikpięknie
i płynnie się ze sobą przeplatają. Im sprawniej
potrafimy je łączyć, tym większa skuteczność
danej mnemotechniki. Poza znajomością
wszystkich zasad niezbędne jest aktywowanie
mózgu do działania! Mózg po prostu lubi, jak
coś się dzieje, jak trzeba coś wykonać, poczuć,
czegoś doświadczyć. Jednak owa aktywność
musibyćintencjonalnaidobrzeskonstruowana.
I mimo że łączy się to z zabawą i fantazją,
to mnemotechniki mają swoją metodykę
i reguły, które sprawiają, że są tak efektywne.
Zanim jednakprzejdziemydostrategii,wróćmy
dopodstaw
STARTUJEMY!
OBRAZYWMNEMOTECHNIKACH
To, co pamięć lubi najbardziej, to
OBRAZ
.
Ma tak ogromne znaczenie, ponieważ
przyjmowanie i analizowanie świata odbywa
się jednocześnie dwoma kanałami: kanałem
werbalnym i niewerbalnym (obrazowym) (wg
teorii podwójnegokodowaniaAlanaPaivio).
Ponadto mózg w momencie przetwarzania
obrazów angażuje 3 razy więcej zasobów niż
wtedy, gdy używamy jedynie słów. Ogromne
znaczenie ma tutaj także wykorzystywanie
reguły określanej jako „
dłoń pamięta
”,
polegającej na obrazowaniu i tym samym
wzmacnianiuśladówpamięciowych
zapomocą
WŁASNORĘCZNIEWYKONANYCH rysunków!
Dlaczego? Bo pamięć lubi zaangażowanie
w postaci ruchu, akcji, oddziaływania wielo-
I,II,1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...IV
Powered by FlippingBook